johnny-hodges-paris-france-1958-h-leonard.jpg

Johnny Hodges, Paris, France, 1958